Volleyball: Kreisklasse (STV Hobby 2 – STV Hobby 1) -> Turnhalle Archigymnasium